Vedtægter

VEDTÆGTER FOR PINK PANTHERS – RH SUPPORT

§1 – FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

1.1 Klubbens navn er ”Pink Panthers – RH Support”

1.2 Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune

§2 – FORENINGENS FORMÅL

2.1 Pink Panthers’ formål er at give Ringkøbing Håndbold´s (RH) håndboldkvinder den størst mulige opbakning ved at skabe fest og stemning til RH´s kampe

2.2 Pink Panthers’ formål at skabe et socialt samværsmiljø for medlemmerne, med RH som omdrejningspunkt

2.3 Pink Panthers tager helt og fuldt afstand fra alle former for vold. Pink Panthers er politisk og religiøst neutral

2.4 Pink Panthers er selvstændig og ikke knyttet til RH organisatorisk eller økonomisk

§3 – OPTAGELSE AF MEDLEMMER

3.1 Alle der vil komme til kampene og støtte RH kan blive medlemmer.

3.2 Som medlemsbevis kan alle medlemmer få den specielle fantrøje

3.3 Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for at afvise indmeldelsen

§4 – KONTINGENT

4.1 Foreningens kontingent bestemmes hvert år af bestyrelsen, som tager stilling ud fra gennemgået budget med foreningens udgifter og øvrige indtægter. Kontingentet udsendes hvert år i august måned.

4.2 Kontingentet anvendes dels til at købe udstyr til at støtte RH med til kampene, og dels til en årlig fest for Pink Panthers’ medlemmer.

§5 – ANVENDELSE AF KLUBBENS MIDLER

5.1 Udover indtægter ved kontingenter, skal klubben løbende søge at skaffe midler ved hjælp af sponsorater fra diverse virksomheder. Sponsorudvalget er ansvarlig herfor.

5.2 Festudvalget er ansvarlig for afholdelse af officielle fanklub-fester. Festudvalget kan alene disponere over de midler der er afsat til at afholde fest for.

5.3 Udgifter i forbindelse med udstyr til brug ved kampene kan disponeres så vidt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne foranlediger et køb

5.4 Klubbens kasserer holder øje med klubbens midler. Såfremt der skal bruges midler, kontaktes kassereren

§6 – EKSKLUSION

6.1 Eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt medlemmet gentagne gange gør sig ufordelagtigt bemærket eller hvis medlemmet i et enkelt tilfælde gør sig særligt ufordelagtigt bemærket. Spørgsmålet vedrørende eksklusion behandles alene af bestyrelsen og eksklusionen kan kun finde sted ved flertal i bestyrelsen

§7 – REGNSKABSÅR OG REVISION

7.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj

7.2 Foreningens regnskab udarbejdes af kassereren. Regnskabet gennemgås herefter af en ekstern revision, der vælges af bestyrelsen.

§8 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

8.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

8.2 På generalforsamlingen vælges klubbens bestyrelse

8.3 På generalforsamlingen vælges ligeledes klubbens kasserer samt forskellige udvalg

8.4 Alle medlemmer kan vælges til bestyrelse og/eller udvalg, medmindre medlemmet inden generalforsamlingen har meddelt til formanden, at man ikke ønsker et givent hverv. Ved valg af kasserer foretages afstemning udelukkende blandt personer der selv vælger at stille op.

8.5 På generalforsamlingen gennemgås klubbens regnskab for det forgangne år

8.6 Generalforsamlingen afholdes årligt, i juni/juli måned

8.7 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Såfremt et medlem er forhindret i at møde til generalforsamlingen, kan medlemmet give en fuldmagt til en af de øvrige medlemmer, om afgivelse af stemmerne

8.8 Der stemmes efter simpelt flertal

8.9 Bestyrelsen udpeger en dirigent inden generalforsamlingen, der skal udele dagsorden til medlemmerne, og styre mødet

8.10 Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol

§9 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

9.1 Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 75% af bestyrelsesmedlemmerne eller 75% af alle medlemmer kræver det.

§10 – BESTYRELSEN

10.1 Bestyrelsens pligter består i, på bedst mulig måde at styre klubben i henhold til disse vedtægter

10.2 Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand samt 3 medlemmer. Derudover vælges 1 suppleant

10.3 Bestyrelsen træffer løbende beslutninger ved simpelt flertal

10.4 Menige medlemmer har altid mulig for at gå til bestyrelsesmedlemmer med evt. gode forslag m.v.

10.5 Udover faste udvalg, kan bestyrelsen vælge at nedsætte ekstraordinære udvalg

10.6 Bestyrelsen holder løbende kontakt, for at kunne styre klubben bedst muligt.
Bestyrelsesformanden indkalder til møder. Ved større beslutninger skal alle
bestyrelsesmedlemmer være tilstede under evt. afstemning

§11 – UDVALG

11.1 De faste udvalg består af 1 formand, samt 2 medlemmer

11.2 De faste udvalg består af et festudvalg samt et sponsorudvalg

§12 – VEDTÆGTSÆNDRINGER

12.1 Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

Vedtægter for ”Pink Panthers” vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling.